BCTC 2023 VHF - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 8 tỷ đồng, tăng 15,93% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu công ty tăng 32,46%, vượt giá vốn tăng 31,79%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, đẩy lợi nhuận gộp tăng 48,62%.
  • Chi phí tài chính tăng, trong đó chi phí lãi vay tăng mạnh 185,28%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 215 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và các khoản phải thu giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 109,93%, chi phí quản lý tăng 5,42%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây