BCTC Quý 4/2023 VHF - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1,7 tỷ đồng, giảm 19,6% so với cùng kỳ.

  • Công ty CTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 82,34% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 90,82%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 27,43%, trong khi chi phí bán hàng tăng đến 259,03%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã giảm 19,6% so với cùng kỳ, chỉ đạt 1,7 tỷ đồng. Tính tổng cộng trong cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 658,8 tỷ đồng, tăng 32,56% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 15,82%, đạt 8,22 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã giảm 53,75% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 5,46%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 60,79 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 215 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây