Tin tức & sự kiện

15/08/2022

VID: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

Giao dịch bổ sung - 5,325,280 CP

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết như sau:


10/08/2022

VID: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18

10/08/2022

VID: Link công bố điều lệ công ty sửa đổi

03/08/2022

VID: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

02/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 5,325,280 CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM quyết định chấp thuận cho  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được thay đổi niêm yết như sau:

29/07/2022

VID: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

VID: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan

26/07/2022

Còn chịu ảnh hưởng dịch COVID, lợi nhuận quý 2 của TYA giảm 30%

CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam (HOSE: TYA) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với doanh thu thuần 606 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 24 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và 30% so với cùng kỳ.

20/07/2022

VID: Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

14/07/2022

VID: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

14/07/2022

VID: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

14/07/2022

VID: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các vấn đề liên quan

05/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông như sau:

22/06/2022

VID: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng cổ phiếu

17/06/2022

VID: Nghị quyết ĐHĐCĐ về chia cổ tức

17/06/2022

VID sắp phát hành hơn 5.3 triệu cp trả cổ tức

CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (HOSE: VID) thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 05/07.

15/06/2022

VID: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

15/06/2022

VID: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm tài chính 2021

01/06/2022

VID: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022