DNSE Detail Stock VID

HOSE: CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông

Tư vấn và hỗ trợ kinh doanh

logo

VID

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

245 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

20.88 tỷ

Doanh thu

1,259 tỷ

33.73%

511.36

0

0.32

-78.29%

6.06%

3.27%

8.50%

54.48%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Bùi Quang Mẫn

16.5%

Nguyễn Thị Thu

7.14%

CTCP Thương mại Toàn Lực

5.98%

Nguyễn Thị Thủy Tiên

4.27%

Khác

66.11%

Tin tức & Sự kiện