Tin tức & sự kiện

29/08/2022

VIN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

VIN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

VIN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

VIN: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

27/07/2022

VIN: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022 của Công ty mẹ

24/06/2022

VIN: Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và năm 2022

13/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIN của CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, số 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM bắt đầu từ ngày 24/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc nhận cổ tức tại ngân hàng (đối với cổ đông có tài khoản cá nhân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

30/05/2022

VIN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/05/2022

VIN: Công bố thông tin về việc trả cổ tức năm 2021

26/04/2022

VIN: Báo cáo tài chính Quý I/ 2022 (Riêng và Hợp nhất)

08/04/2022

VIN: Thay đổi người công bố thông tin

14/03/2022

VIN: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

11/03/2022

VIN: Báo cáo thường niên 2021

02/03/2022

VIN: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 trước và sau kiểm toán

28/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIN của CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 31/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, số 406 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp.HCM
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau

25/02/2022

VIN: Báo cáo tài chính năm 2021

25/02/2022

VIN: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

24/02/2022

VIN: Thay đổi nhân sự

14/02/2022

VIN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/02/2022

VIN: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022