Tin tức & sự kiện

27/10/2022

VMA: Biên bản họp và quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự HĐQT và Giám đốc điều hành Công ty

09/08/2022

VMA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

02/08/2022

VMA: Thông báo thay đổi nhân sự Giám Đốc, Phó Giám Đốc Công ty

07/06/2022

VMA: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

07/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMA của CTCP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 15/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

01/06/2022

VMA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/05/2022

VMA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2021

06/05/2022

VMA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2021

05/05/2022

VMA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022

VMA: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021

15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMA của CTCP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin (Số 370, đường Trần Quốc Tảng, phường Cẩm Thịnh – thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh)
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên.

04/03/2022

VMA: Báo cáo thường niên 2021

02/03/2022

VMA: Báo cáo tài chính năm 2021

01/03/2022

VMA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/02/2022

VMA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/02/2022

VMA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

31/08/2021

VMA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

14/06/2021

VMA: Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu CK nhận cổ tức

14/06/2021

VMA: Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức

03/06/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMA của CTCP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 14/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.