Tin tức & sự kiện

12/10/2023

VMA: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh)

29/09/2023

VMA: Thay đổi nhân sự

11/09/2023

VMA: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

23/08/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMA của CTCP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin (Số 370 đường Trần Quốc Tảng, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp

22/08/2023

VMA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

18/08/2023

VMA: Thay đổi nhân sự

11/08/2023

VMA: Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

27/07/2023

VMA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

08/06/2023

VMA: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

24/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMA của CTCP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 06/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2022

24/05/2023

VMA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/05/2023

VMA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2022

22/05/2023

Ô tô Vinacomin sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12%

CTCP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin (UPCoM: VMA) thông báo chốt quyền chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/05/2023.

19/05/2023

VMA: Thay đổi nhân sự

08/05/2023

VMA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

28/04/2023

VMA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/04/2023

VMA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/03/2023

VMA: Báo cáo thường niên 2022

02/03/2023

VMA: Báo cáo tài chính năm 2022

01/03/2023

BCTC 2022 VMA - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 5 tỷ đồng.