Tin tức & sự kiện

31/01/2023

VMS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

31/01/2023

VMS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

23/11/2022

VMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/10/2022

VMS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

23/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMS của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các địa điểm sau:
Tại khu vực thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh...: Văn phòng Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải, số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/09/2022

VMS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/09/2022

VMS: Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2021

12/09/2022

VMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2022

VMS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

VMS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

VMS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

VMS: Thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty

12/07/2022

VMS: Thông báo thay đổi nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản trị Công ty

11/07/2022

VMS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/07/2022

VMS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/06/2022

VMS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/06/2022

VMS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/06/2022

VMS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMS của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hải Phòng (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp)
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

18/05/2022

VMS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022