Tin tức & sự kiện

02/02/2023

VNB: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

BCTC 4/2022 VNB - Lợi nhuận tăng 22,16% trong 2022.

20/10/2022

VNB: Báo cáo tài chính quý 3/2022

16/08/2022

VNB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/07/2022

VNB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

VNB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

VNB: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2022

24/05/2022

VNB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

VNB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/04/2022

VNB: Báo cáo tài chính quý 1/2022

14/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNB của CTCP Sách Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

13/04/2022

VNB: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

VNB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

VNB: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông 2022 (Ngày ĐKCC: 15/4/22)

25/03/2022

VNB: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

VNB: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

25/03/2022

VNB: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

27/01/2022

VNB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/01/2022

VNB: Báo cáo tài chính quý 4/2021

03/11/2021

VNB: Thay đổi nhân sự