DNSE Detail Stock VNY

UPCOM: CTCP Thuốc thú y Trung ương I

Dược phẩm

logo

VNY

Tin tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

VNY

0.00%

05/04/2024

Họp ĐHCĐ thường niên 2018

VNY

+1.54%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

VNY

+1.54%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

VNY

+1.54%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

VNY

+1.54%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

VNY

+1.54%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2021

VNY

+1.54%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

VNY

+1.54%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

VNY

+1.54%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2022

VNY

+1.54%

09/11/2023

VNY: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

VNY

0.00%

02/08/2023

VNY: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

VNY

0.00%

29/07/2023

VNY: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

VNY

0.00%

26/07/2023

VNY: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

VNY

0.00%

26/07/2023

VNY: Báo cáo tài chính quý 2/2023

VNY

0.00%

26/07/2023

VNY: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

VNY

-4.26%

28/06/2023

VNY: Ngày 19/02/2024, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

VNY

-2.27%

31/05/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,000,000 CP

VNY

18/05/2023

VNY: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 2,000,000 cổ phiếu

VNY

-2.33%

17/05/2023

VNY: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

VNY

0.00%

15/05/2023