Tin tức & sự kiện

28/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VNY - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1,78 tỷ đồng, giảm 30,16% so với cùng kỳ.

26/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VNY - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,53 tỷ đồng, giảm 16,56% so với cùng kỳ.

02/08/2023

VNY: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

29/07/2023

VNY: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

26/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VNY - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,49 tỷ đồng, giảm 51,48% so với cùng kỳ.

26/07/2023

VNY: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/07/2023

VNY: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

26/07/2023

VNY: Báo cáo tài chính quý 2/2023

28/06/2023

VNY: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

31/05/2023

VNY: Ngày 19/02/2024, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

18/05/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,000,000 CP

17/05/2023

VNY: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 2,000,000 cổ phiếu

15/05/2023

VNY: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

09/05/2023

VNY: Thay đổi nhân sự

08/05/2023

BCTC 1/2023 VNY - Lợi nhuận quý I lai 0,59 tỷ đồng tăng 58,39% so với cùng kỳ.

26/04/2023

VNY: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)

26/04/2023

VNY: Danh sách tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

26/04/2023

VNY: Báo cáo tài chính quý 1/2023

14/04/2023

VNY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/04/2023

VNY: Nhận được Đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của ông Tô Giang Nam