Tin tức & sự kiện

16/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNY của CTCP Thuốc thú y Trung ương I như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/10/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y Trung ương I – tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
          - Nội dung họp: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

09/09/2022

VNY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

31/08/2022

VNY: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

30/07/2022

VNY: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

05/07/2022

VNY: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

28/06/2022

VNY: Báo cáo tài chính quý 1/2022

28/06/2022

VNY: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

02/06/2022

VNY: Thay đổi nhân sự

01/06/2022

VNY: Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

30/05/2022

VNY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/05/2022

VNY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/05/2022

VNY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/05/2022

Giao dịch bổ sung - 1,999,969 CP

10/05/2022

VNY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/05/2022

VNY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNY của CTCP Thuốc thú y Trung ương I như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 28/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú ý Trung ương 1 – tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

VNY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

VNY: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

VNY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/04/2022

VNY: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch