Tin tức & sự kiện

19/01/2023

VNY: Quyết định Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng Chi nhánh Đà Nẵng

19/01/2023

VNY: Ý kiến của UBCKNN đối với hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

18/01/2023

VNY: Thông báo chấm dứt hoạt động Chi nhánh Đà Nẵng

12/12/2022

VNY: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

02/11/2022

VNY: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

01/11/2022

VNY: Nghị quyết Hội đồng quản trị liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

24/10/2022

VNY: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

24/10/2022

VNY: Báo cáo tài chính quý 3/2022

24/10/2022

VNY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

24/10/2022

VNY: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 22/10/2022)

12/10/2022

VNY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/09/2022

VNY: Quyết định của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra

30/09/2022

VNY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNY của CTCP Thuốc thú y Trung ương I như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/10/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y Trung ương I – tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
          - Nội dung họp: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

09/09/2022

VNY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

31/08/2022

VNY: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

05/08/2022

VNY: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (số liệu báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét)

05/08/2022

VNY: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (số liệu BCTC hợp nhất sau soát xét)

01/08/2022

VNY: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phượng là người công bố thông tin

01/08/2022

VNY: Báo cáo tài chính quý 2/2022