Tin tức & sự kiện

01/02/2023

VPC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/12/2022

VPC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

15/11/2022

VPC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/08/2022

VPC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

VPC: Ông Nguyễn Văn Anh bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT, Bà Nguyễn Thị Huyền Trang làm Trưởng BKS

27/04/2022

VPC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

VPC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2022

VPC: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

VPC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

VPC: Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Công ty

04/04/2022

VPC: Báo cáo tài chính năm 2021

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VPC của CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nội dung trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

08/03/2022

VPC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/01/2022

VPC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

13/12/2021

VPC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

12/11/2021

VPC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/07/2021

VPC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

29/04/2021

VPC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

22/04/2021

VPC: Báo cáo thường niên 2020

22/04/2021

VPC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông