Tin tức & sự kiện

02/02/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 2/2

31/08/2023

VPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

21/07/2023

VPC: Giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

11/07/2023

VPC: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

11/07/2023

VPC: Thông báo về trạng thái chứng khoán

28/06/2023

VPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12/06/2023

VPC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2023

VPC: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

VPC: Thông báo về trạng thái chứng khoán

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VPC của CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 30/06/2023
          - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nội dung trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau

18/05/2023

VPC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12/05/2023

VPC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14/03/2023

VPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

01/02/2023

VPC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/12/2022

VPC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

15/11/2022

VPC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/08/2022

VPC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

VPC: Ông Nguyễn Văn Anh bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT, Bà Nguyễn Thị Huyền Trang làm Trưởng BKS

27/04/2022

VPC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

VPC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông