Tin tức & sự kiện

19/09/2022

VPR: Công bố thông tin việc nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Huỳnh Thị Phương Linh

06/09/2022

VPR: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

05/09/2022

VPR: Thay đổi nhân sự

19/08/2022

VPR: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

12/08/2022

VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

06/08/2022

VPR: Thay đổi nhân sự

02/08/2022

VPR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

02/08/2022

VPR: Thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (49%)

11/07/2022

VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200,000 CP

11/07/2022

VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

05/07/2022

VPR: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (49%)

23/06/2022

VPR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/06/2022

VPR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2022

VPR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/06/2022

VPR: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

03/06/2022

VPR: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022

01/06/2022

VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200,000 CP

01/06/2022

VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

12/05/2022

VPR: Thay đổi nhân sự

10/05/2022

VPR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022