Tin tức & sự kiện

06/10/2023

VPR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/09/2023

VPR: Thay đổi nhân sự

15/09/2023

Giao dịch bổ sung - 457,554 CP

14/09/2023

VPR: Ngày 20/09/2023, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đăng ký giao dịch bổ sung

06/09/2023

VPR: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/08/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 457,554 CP

22/08/2023

VPR: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung

18/08/2023

VPR: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

17/08/2023

VPR: Nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Từ Quang Nhật

15/08/2023

TMS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan CTCP Vinaprint

15/08/2023

VPR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/07/2023

VPR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/07/2023

VPR: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ do tăng vốn

25/07/2023

VPR: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

24/07/2023

VPR: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

14/07/2023

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VPR của CTCP VINAPRINT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần phát sinh dưới 01 đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1. Cổ đông A sẽ được nhận: 125:10 =12,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 12 cổ phiếu. Phần lẻ cổ phần phát sinh là 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ, không phát hành.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP VINAPRINT (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

12/07/2023

VPR: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

11/07/2023

VPR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/07/2023

VPR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

04/07/2023

VPR: Nghị quyết Hội đồng quản trị