DNSE Detail Stock VPR

UPCOM: CTCP VinaPrint

In thương mại

logo

VPR

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

92.11 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

29.84 tỷ

Doanh thu

78.78 tỷ

15.97%

5,929.14

0

1.26

0%

33.34%

20.89%

52.06%

0%

30%

4.55%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thiên Hải

37.94%

CTCP Đầu tư Toàn Việt

34.49%

CTCP Đầu tư New Asia

14.38%

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

7.96%

Khác

5.23%

Tin tức & Sự kiện