Tin tức & sự kiện

08/09/2023

VPW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

31/07/2023

VPW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

12/07/2023

VPW: Lê Thị Kim Thanh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 16,600 CP

28/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 356.19 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VPW của CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,5619%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 356,19 đồng)
Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)
          - Thời gian thực hiện: 31/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc, số 14 Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (Trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 31/07/2023) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản do cổ đông đăng ký.năm 2022

28/06/2023

VPW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/06/2023

VPW: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (3,25%)

19/06/2023

VPW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/06/2023

VPW: Lê Thị Kim Thanh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 21,600 CP

18/05/2023

VPW: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

28/04/2023

VPW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/04/2023

VPW: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 19/04/2023)

26/04/2023

VPW: Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi ngày 19/04/2023)

21/04/2023

BCTC 2022 VPW - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 9 tỷ đồng.

12/04/2023

VPW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2023

VPW: Báo cáo thường niên 2022

03/04/2023

VPW: Giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

30/03/2023

VPW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2023

VPW: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

21/03/2023

VPW: Thông báo về trạng thái chứng khoán

17/03/2023

VPW: Báo cáo tài chính năm 2022