Tin tức & sự kiện

19/01/2023

VPW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

VPW: Thay đổi nhân sự

01/12/2022

VPW: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

22/07/2022

VPW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/06/2022

VPW: Bổ nhiệm lại Ông Trần Duy Thập giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc 

27/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 255.41 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VPW của CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 2,5541%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 255,41 đồng)
Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)
          - Thời gian thực hiện: 20/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc, số 14 Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân. (Trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/06/2022) hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản do cổ đông đăng ký.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

20/05/2022

VPW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/05/2022

VPW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/05/2022

VPW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

VPW: Ông Quách Việt Hùng được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

25/04/2022

VPW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

VPW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

VPW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

VPW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VPW của CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2022. Công ty sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp gửi cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, số 14, đường Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Thông qua kế hoạch kinh doanh – tài chính – xây dựng cơ bản năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2021;
+ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

20/03/2022

VPW: Báo cáo thường niên 2021

20/03/2022

VPW: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2021

11/03/2022

VPW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/03/2022

VPW: Báo cáo tài chính năm 2021

04/03/2022

VPW: Nghị quyết Hội đồng quản trị