DNSE Detail Stock VPW

UPCOM: CTCP Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

VPW

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

112 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

10.17 tỷ

Doanh thu

205 tỷ

0.76%

910.22

0

0.18

0%

8.31%

3.03%

25.03%

0%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Vĩnh Phúc

96.75%

Khác

3.25%

Tin tức & Sự kiện