Tin tức & sự kiện

21/09/2022

VSN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

15/09/2022

VSN: Thay đổi nhân sự

29/08/2022

VSN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

VSN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/07/2022

VSN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/07/2022

Doanh thu thịt tươi sống kém khả quan, Vissan báo lãi sau thuế quý 2 giảm 22%

Với sự sụt giảm doanh thu của mảng thịt tươi sống, lợi nhuận sau thuế của CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan, UPCoM: VSN) trong quý 2/2022 giảm 22% so với cùng kỳ.

11/07/2022

VSN: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Trung giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2024

06/07/2022

VSN: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc vay vốn tín dụng ngắn hạn tại Các Ngân hàng

30/06/2022

VSN: Ký hợp đồng kiểm toán

26/04/2022

VSN: Thay đổi nhân sự

26/04/2022

VSN: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

25/04/2022

VSN: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

25/04/2022

VSN: Điều lệ Công ty (sau sửa đổi, bổ sung)

21/04/2022

ĐHĐCĐ Vissan: Lãi trước thuế quý 1 đạt hơn 45 tỷ đồng

Sáng ngày 21/04/2022, CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan, UPCoM: VSN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 nhằm thông qua các nội dung về kế hoạch kinh doanh năm 2022, phân phối lợi nhuận...

06/04/2022

VSN: Thay đổi nhân sự

04/04/2022

Vissan dự kiến năm 2022 lãi 170 tỷ đồng, không chia cổ tức để tập trung thực hiện dự án

CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan, UPCoM: VSN) dự kiến năm nay sản lượng thực phẩm tươi sống đạt 18,448 tấn và thực phẩm chế biến 28,000 tấn, lần lượt tăng trưởng 20% và 18% so với thực hiện 2021.

29/03/2022

VSN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSN của CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 21/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ được Công ty Vissan thông báo sau).
          - Nội dung họp: + Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2022;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận và tạm trích quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua miễn nhiễm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tiến độ dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan và đề xuất các kiến nghị (nếu có);
+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; các Quy chế của công ty (nếu có);
+ Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

15/03/2022

VSN: Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với người có liên quan trong năm 2022

02/03/2022

VSN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022