DNSE Detail Stock VSN

UPCOM: CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

Chăn nuôi và chế biến thịt

logo

VSN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,659 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

101 tỷ

Doanh thu

3,276 tỷ

11.66%

1,246.87

0

0.08

51.94%

7.71%

5.06%

23.47%

19.41%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV

67.77%

CTCP MEATLIFE

24.94%

Khác

7.29%

Tin tức & Sự kiện