Tin tức & sự kiện

09/09/2022

VTG: Giải trình văn bản số 1526/SGDHN-QLNY ngày 30/08/22 của SGDCKHN

09/09/2022

VTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/09/2022

VTG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

05/09/2022

VTG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

VTG: Thông báo Duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu VTG của Công ty cổ phần Du Lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

26/08/2022

VTG: Thay đổi nhân sự

25/08/2022

VTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/08/2022

VTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/08/2022

VTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/08/2022

VTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/08/2022

VTG: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2022

30/07/2022

VTG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

VTG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/07/2022

VTG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/07/2022

VTG: Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022

23/07/2022

VTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/07/2022

VTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022

12/07/2022

VTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/07/2022

VTG: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/06/2022

VTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị