Tin tức & sự kiện

26/09/2022

VTH: Ngày 05/10/2022, ngày giao dịch đầu tiên 2,899,989 cổ phiếu niêm yết bổ sung

19/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,899,989 CP

15/09/2022

VTH: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 2,899,989 cổ phiếu

15/09/2022

VTH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

17/08/2022

VTH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

VTH: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

10/08/2022

VTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/08/2022

VTH: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

27/07/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:58

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTH của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:58 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ nhận được 58 cổ phiếu phát hành thêm)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 103 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được nhận là 103 x 58% = 59,74 cổ phiếu và được tròn đến hàng đơn vị như sau:
+ Cổ đông A được quyền nhận thêm 59 cổ phiếu;
+ Phần lẻ 0,74 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Phòng kế toán và xuất trình CMND/CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

22/07/2022

VTH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

21/07/2022

VTH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

VTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

VTH: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

14/07/2022

VTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

VTH: Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

22/06/2022

VTH: Đính chính nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT ngày 10/06/2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

13/06/2022

VTH: Nghị quyết HĐQT v/v Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

13/06/2022

VTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

24/05/2022

VTH: Nghị quyết HĐQT