Tin tức & sự kiện

08/09/2022

VTJ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

08/09/2022

VTJ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

08/08/2022

VTJ: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

VTJ: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

28/06/2022

IR Awards 2022: Ngân hàng, bán lẻ và chứng khoán là các ngành công bố thông tin tốt nhất thị trường

Ngân hàng là ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 cao nhất thị trường. Cụ thể, ngành này có 13/19 Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022, tương đương tỷ lệ hơn 68.4%. Công nghệ thông tin, bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng, chế biến thủy sản và bán buôn là những ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 dưới 50%.

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

06/05/2022

VTJ: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

06/05/2022

VTJ: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

VTJ: Công văn giải trình việc cổ phiếu VTJ bị đưa và diện kiếm soát và phương án khắc phục

26/04/2022

VTJ: CV giải trình việc cổ phiếu VTJ bị đưa và diện kiếm soát và phương án khắc phục

20/04/2022

VTJ: Báo cáo thường niên 2021

13/04/2022

VTJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

VTJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

08/04/2022

VTJ: Quyết định v/v duy trì diện bị cảnh báo

08/04/2022

VTJ: Quyết định v/v đưa vào diện bị kiểm soát

31/03/2022

VTJ: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

31/03/2022

VTJ: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

VTJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTJ của CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 31/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trên Thông báo mời họp (bản cứng gửi cổ đông) và đăng tải trên website của Công ty: http://vinainvest.com.vn
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Kế hoạch năm 2022 và phân phối lợi nhuận 2022;
+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2022;
+ Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Tăng vốn điều lệ;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.