DNSE Detail Stock VTJ

HNX: CTCP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA

Phân phối khác

logo

VTJ

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

45.60 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

3.38 tỷ

Doanh thu

5.92 tỷ

100.00%

296.33

0

-0.34

0%

3.55%

3.34%

2.16%

10.32%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Hoàng Dương

4.95%

Đỗ Thanh Bình

4.89%

Khác

90.16%

Tin tức & Sự kiện