Tin tức & sự kiện

30/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTK của CTCP Tư vấn và Dịch vụ Viettel như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Phòng Tài chính - Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel (Số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/09/2022. Thủ tục nhận cổ tức:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: - Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, cổ đông mang theo CMND hoặc thẻ CCCD hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực theo quy định của Pháp luật) và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: - Đối với các cổ đông có tài khoản ngân hàng, Công ty sẽ tiến hành chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

25/08/2022

VTK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/08/2022

VTK chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

CTCP Tư vấn và Dịch vụ Viettel (UPCoM: VTK) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/08/2022.

22/08/2022

VTK: Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

19/08/2022

VTK: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/08/2022

VTK: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

19/07/2022

VTK: Ngày 25/12/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

29/06/2022

VTK: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 149,987 cổ phiếu

27/06/2022

VTK: Ông Nguyễn Văn Hiển được giao giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin

7

11/06/2022

VTK: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

07/05/2022

VTK: Điều lệ công ty sửa đổi ngày 28/4/2022

06/05/2022

VTK: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

06/05/2022

VTK: Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

05/05/2022

VTK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

VTK: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

12/04/2022

VTK: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

VTK: Báo cáo thường niên 2021

03/04/2022

VTK: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTK của CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 14h00 ngày 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

11/03/2022

VTK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022