Tin tức & sự kiện

25/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VW3 của CTCP Viwaseen3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty sẽ chuyển trả tiền cổ tức vào tài khoản ngân hàng của cá nhân người sở hữu chứng khoán (khi cá nhân người sở hữu chứng khoán đăng ký thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản). Nếu trường hợp cá nhân người sở hữu chứng khoán không đăng ký chuyển khoản thì sẽ làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Viwaseen3 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, sổ cổ phần.năm 2022

25/07/2023

VW3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/07/2023

VW3: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

17/07/2023

VW3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

19/05/2023

VW3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

VW3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 VW3 - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 20,33% so với cùng kỳ, đạt 3 tỷ đồng.

11/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VW3 của CTCP Viwaseen3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua phương án quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Viwaseen3
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/05/2023

10/04/2023

VW3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/04/2023

VW3: Báo cáo thường niên 2022

03/04/2023

VW3: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/01/2023

VW3: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/07/2022

VW3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VW3 của CTCP Viwaseen3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty sẽ chuyển trả tiền cổ tức vào tài khoản Ngân hàng của cá nhân người sở hữu chứng khoán (khi cá nhân người sở hữu chứng khoán đăng ký thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản). Nếu trường hợp cá nhân người sở hữu chứng khoán không đăng ký chuyển khoản thì sẽ làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Viwaseen3 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, sổ cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

18/07/2022

VW3: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

18/07/2022

VW3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/07/2022

VW3: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Hành giữ chức Giám Đốc; Ông Lưu Xuân Quang làm Phó Giám Đốc - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hải giữ chức Kế Toán Trưởng

13/05/2022

VW3: CBTT về việc bầu và bổ nhiệm Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

09/05/2022

VW3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

VW3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông