VW3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

VW3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VW3 của CTCP Viwaseen3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua phương án quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Viwaseen3
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/05/2023

HNX