Tin tức & sự kiện

10/09/2023

BCTC 2022 VXP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

05/09/2023

VXP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

31/07/2023

VXP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/07/2023

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện hạn chế giao dịch

20/07/2023

VXP: Quyết định về việc đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch

20/07/2023

VXP: Thông báo về trạng thái chứng khoán

17/07/2023

VXP: Báo cáo tài chính năm 2022

07/06/2023

VXP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/05/2023

Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

VXP: Thông báo về trạng thái chứng khoán

23/05/2023

VXP: Quyết định về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch

28/04/2023

VXP: Báo cáo thường niên 2022

26/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VXP của CTCP Thuốc thú y Trung ương VETVACO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
+ Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 cùa Ban Tổng Giám đốc;
+ Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
+ Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
+ Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2023 và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính – Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương VETVACO. Địa chỉ: Km18, quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến 15/06/2023

25/04/2023

VXP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/04/2023

VXP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/04/2023

VXP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/02/2023

VXP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/07/2022

VXP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VXP của CTCP Thuốc thú y Trung ương VETVACO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Vetvaco bắt đầu từ ngày 15/08/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

18/07/2022

VXP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022