Tin tức & sự kiện

27/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VXP của CTCP Thuốc thú y Trung ương VETVACO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Vetvaco bắt đầu từ ngày 15/08/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/07/2022

VXP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/07/2022

VXP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

VXP chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 14%

CTCP Thuốc Thú y Trung ương VETVACO (UPCoM: VXP) sắp trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/07/2022.

13/07/2022

VXP: Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

05/07/2022

VXP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

05/07/2022

VXP: Đính chính nội dung liên quan đến chia cổ tức năm 2021 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

05/07/2022

VXP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/06/2022

VXP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VXP của CTCP Thuốc thú y Trung ương VETVACO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Thuốc thú ý Trung ương Vetvaco – Km18, quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
+ Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;
+ Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
+ Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2022 và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022.

13/05/2022

VXP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

VXP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

04/05/2022

VXP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

VXP: Báo cáo thường niên 2021

14/04/2022

VXP: Báo cáo tài chính năm 2021

27/01/2022

VXP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

06/08/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,470 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VXP của CTCP Thuốc thú y Trung ương VETVACO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/08/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 14,7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.470 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/08/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Vetvaco bắt đầu từ ngày 24/08/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

05/08/2021

VXP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/07/2021

VXP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

20/07/2021

VXP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021