Tin tức & sự kiện

18/08/2022

WSS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

WSS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

WSS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/05/2022

WSS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

WSS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

WSS: Báo cáo thường niên 2021

20/04/2022

WSS: Báo cáo thường niên năm 2021

12/04/2022

WSS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

WSS: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/04/2022

WSS: Báo cáo tài chính năm 2021

04/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WSS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
          - Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

25/03/2022

WSS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/03/2022

WSS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19/03/2022

WSS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

18/03/2022

WSS: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

25/01/2022

WSS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

25/01/2022

WSS: Báo cáo tài chính quý 4/2021

21/01/2022

WSS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

15/01/2022

Cho vay ký quỹ vượt hạn mức, WSS bị xử phạt

Ngày 12/01, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  (UBCKNN) đã quyết định xử phạt CTCP Chứng khoán Phố Wall (HNX: WSS) về hành vi cho vay ký quỹ vượt hạn mức.

10/01/2022

WSS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021