Tin tức & sự kiện

27/09/2022

XDH: Nguyễn Thị Minh Tân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 491,400 CP

27/09/2022

XDH: Phương Thị Minh Thu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 491,400 CP

20/09/2022

XDH: Nguyễn Thị Minh Tân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 491,400 CP

20/09/2022

XDH: Phương Thị Minh Thu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 491,400 CP

30/07/2022

XDH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

XDH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

Giao dịch bổ sung - 8,189,992 CP

23/07/2022

XDH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/07/2022

XDH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

XDH: Ngày 25/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

18/07/2022

XDH: Phương Kim Thảo - Ủy viên HĐQT - đã mua 110,000 CP

07/07/2022

XDH: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 8,189,992 cổ phiếu

05/07/2022

XDH: Công văn đính chính Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

27/06/2022

XDH: Phương Kim Thảo - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 150,000 CP

13/06/2022

XDH: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

10/06/2022

XDH: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021

02/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XDH của CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 7, riêng ngày Thứ 7 làm từ 8h-11h30) bắt đầu từ ngày 16/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:50 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 50 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân – nếu có) sẽ hủ bỏ, không phát hành.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.417 cổ phần, khi đó cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu như sau: 1.147 x 50/100 = 708,5 cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A có quyền nhận là 708 cổ phần.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Phụ trách quản trị Công ty, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 7, riêng ngày Thứ 7 làm từ 8h-11h30) và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

02/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XDH của CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 7, riêng ngày Thứ 7 làm từ 8h-11h30) bắt đầu từ ngày 16/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:50 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 50 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân – nếu có) sẽ hủ bỏ, không phát hành.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.417 cổ phần, khi đó cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu như sau: 1.147 x 50/100 = 708,5 cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A có quyền nhận là 708 cổ phần.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Phụ trách quản trị Công ty, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 7, riêng ngày Thứ 7 làm từ 8h-11h30) và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

30/05/2022

XDH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

23/05/2022

XDH: Báo cáo thường niên 2021