Tin tức & sự kiện

03/01/2023

XLV: Ký hợp đồng đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022

15/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XLV của CTCP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 05/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

24/08/2022

XLV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/08/2022

XLV: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức

18/08/2022

XLV: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức

28/07/2022

XLV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/04/2022

XLV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

XLV: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

XLV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

XLV: Báo cáo tài chính năm 2021

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XLV của CTCP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20 đến ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ Thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định (tài liệu họp sẽ được đăng trên Website Công ty trước 20 ngày họp)

08/03/2022

XLV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/03/2022

XLV: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

18/01/2022

XLV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

22/11/2021

XLV: Trần Quang Hưng - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 25,000 CP

08/11/2021

XLV: Trần Quang Hưng - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 25,000 CP

14/09/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XLV của CTCP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 25/10/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

31/08/2021

XLV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/07/2021

XLV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

14/05/2021

XLV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021