Tin tức & sự kiện

31/07/2023

XLV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

02/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XLV của CTCP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

01/06/2023

XLV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/05/2023

Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà (XLV) chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%

27/05/2023

XLV sắp chia cổ tức 2022 bằng tiền, tỷ lệ 10%

CTCP Xây Lắp và Dịch vụ Sông Đà (UPCoM: XLV) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 là ngày 16/06/2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/06/2023.

26/05/2023

XLV: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2022

25/04/2023

XLV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/04/2023

XLV: Báo cáo thường niên 2022

30/03/2023

XLV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2023

XLV: Báo cáo tài chính năm 2022

08/03/2023

XLV: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/03/2023

XLV: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2023

17/01/2023

XLV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

03/01/2023

XLV: Ký hợp đồng đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022

24/08/2022

XLV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XLV của CTCP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 05/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

18/08/2022

XLV: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức

18/08/2022

XLV: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức

28/07/2022

XLV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/04/2022

XLV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022