DNSE Detail Stock XLV

UPCOM: CTCP Xây Lắp và Dịch vụ Sông Đà

Xây dựng hệ thống tiện ích

logo

XLV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

27.60 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.85 tỷ

Doanh thu

149 tỷ

0.51%

950.24

0

-0.02

0%

5.73%

2.17%

11.07%

0%

55%

10.00%

8.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Xuân Chính

17.28%

Trần Xuân Minh

11.08%

Nguyễn Anh Tuấn

11%

Ngô Đình Khương

10.8%

Khác

49.84%

Tin tức & Sự kiện