Tin tức & sự kiện

01/09/2022

XMC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/09/2022

XMC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

XMC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/08/2022

XMC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

XMC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

XMC: Ký Hợp đồng kiểm toán

06/05/2022

XMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/05/2022

XMC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

06/05/2022

XMC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

XMC: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

XMC: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

XMC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XMC của CTCP Ðầu tư và Xây dựng Xuân Mai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ trụ sở Công ty, tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội từ ngày 15/04/2022 (vào các ngày làm việc trong tuần).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

14/03/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XMC của CTCP Ðầu tư và Xây dựng Xuân Mai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ trụ sở Công ty, tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội từ ngày 15/04/2022 (vào các ngày làm việc trong tuần).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

09/03/2022

XMC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

23/02/2022

XMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 và thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2022

10/02/2022

XMC: Thay đổi nhân sự

09/02/2022

XMC: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ)

08/02/2022

XMC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

08/02/2022

XMC: Báo cáo tài chính quý 4/2021