Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền 700 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 26/01/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 29/01/2024

Ngày thực hiện: -