Tin tức & sự kiện

03/08/2022

XMD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

07/07/2022

XMD: Công bố thông tin ký Hợp Đồng kiểm toán số 97/2022/HĐKT - TC ngày 06/07/2022

18/04/2022

XMD: Nguyễn Ngọc Phượng - Kế toán trưởng - đã bán 14,000 CP

13/04/2022

XMD: Nghị quyết ĐHĐCĐ về bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự HĐQT và BKS

08/04/2022

XMD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

XMD: Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 5,000 CP

01/04/2022

XMD: Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

30/03/2022

XMD: Báo cáo thường niên 2021

18/03/2022

XMD: Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký bán 10,000 CP

16/03/2022

XMD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/03/2022

Một cổ phiếu tăng gần 34 lần bất chấp doanh nghiệp thua lỗ 2 năm liền

Từ một mã trắng thanh khoản, cổ phiếu của CTCP Xuân Mai - Đạo Tú (UPCoM: XMD) "đánh choáng” giới đầu tư chứng khoán bằng cú tăng giá gần 34 lần so với hồi cuối tháng 1/2022, tức chỉ trong 2 tháng.

10/03/2022

XMD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

09/03/2022

XMD: Báo cáo tài chính năm 2021

09/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XMD của CTCP Xuân Mai - Đạo Tú như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty – xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

04/03/2022

XMD: Tống Bá Hùng - người có liên quan đến Kế toán trưởng - đã bán 5,000 CP

25/02/2022

XMD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/01/2022

XMD: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

26/01/2022

XMD: Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận đề nghị hủy việc chào mua công khai cổ phiếu XMD của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

24/01/2022

XMD: Công bố thông tin về việc nhận được thông báo hủy chào mua công khai của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

10/01/2022

XMD: Thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai