DNSE Detail Stock XMD

UPCOM: CTCP Xuân Mai - Đạo Tú

Sản xuất bê tông

logo

XMD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

22.80 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-2.26 tỷ

Doanh thu

102 tỷ

1.87%

-564.10

0

-0.04

0%

-4.87%

-2.24%

5.34%

0%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

86.39%

Khác

13.61%

Tin tức & Sự kiện