DNSE Detail Stock XMP

UPCOM: CTCP Thủy điện Xuân Minh

Sản xuất và Phân phối Điện

logo

XMP

Tin tức

XMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

XMP

0.00%

29/09/2023

XMP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

XMP

0.00%

15/08/2023

XMP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

XMP

0.00%

01/08/2023

XMP: Báo cáo tài chính quý 2/2023

XMP

-2.70%

21/07/2023

XMP: Quyết định Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

XMP

0.00%

30/06/2023

XMP: Thay đổi nhân sự

XMP

0.00%

31/05/2023

XMP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

XMP

0.00%

30/05/2023

XMP: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Ủy viên HĐQT - đã mua 340,000 CP

XMP

0.00%

24/05/2023

XMP: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 400,000 CP

XMP

0.00%

08/05/2023

XMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

XMP

0.00%

08/05/2023

XMP: Báo cáo tài chính quý 1/2023

21/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

13/04/2023

XMP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12/04/2023

XMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2023

XMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/04/2023

XMP: Báo cáo thường niên 2022

27/03/2023

XMP: Thay đổi thông tin tên miền website của Công ty

21/03/2023

XMP: Báo cáo tài chính năm 2022

13/03/2023

XMP: Báo cáo tài chính quý 4/2022

02/02/2023

XMP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

02/02/2023