Tin tức & sự kiện

20/10/2022

XMP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/09/2022

XMP chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

CTCP Thủy điện Xuân Minh (UPCoM: XMP) thông báo chốt quyền trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/10/2022.

19/09/2022

XMP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/09/2022

XMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/08/2022

XMP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

08/08/2022

XMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

XMP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

XMP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/06/2022

XMP: Công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

28/04/2022

XMP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

XMP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

06/04/2022

XMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XMP của CTCP Thủy điện Xuân Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tầng 3, khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý năm 2022;
+ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

18/03/2022

XMP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

XMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

16/02/2022

XMP: Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước

16/02/2022

XMP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước

16/02/2022

XMP: Báo cáo tài chính năm 2021

15/02/2022

XMP: Báo cáo thường niên 2021

15/02/2022

XMP: Báo cáo tài chính quý 3/2021