DNSE Detail Stock XMP

UPCOM: CTCP Thủy điện Xuân Minh

Sản xuất và phân phối điện

logo

XMP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

279 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6.18 tỷ

Doanh thu

63.96 tỷ

0.04%

411.88

0

0.24

47.53%

3.53%

1.50%

54.57%

123.51%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

12.27%

Khác

87.73%

Tin tức & Sự kiện