AAT: Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023

AAT: Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa thông báo cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm