DNSE Detail Stock AAT

HOSE: CTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

Sản xuất sản phẩm may mặc công nghiệp

logo

AAT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

282 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

15.36 tỷ

Doanh thu

678 tỷ

1.11%

216.84

0

0.92

-47.58%

2.07%

1.47%

8.70%

27.38%

85%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trịnh Xuân Lâm

10.66%

Trịnh Xuân Lượng

1.59%

Khác

87.75%

Tin tức & Sự kiện