AAT: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC trước và sau soát xét bán niên 2023

AAT: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC trước và sau soát xét bán niên 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa giải trình chênh lệch LNST tại BCTC trước và sau soát xét bán niên 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm