AAT: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành điều lệ sửa đổi, bổ sung (kèm điều lệ)

AAT: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành điều lệ sửa đổi, bổ sung (kèm điều lệ)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ban hành điều lệ sửa đổi, bổ sung (kèm điều lệ) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm