ABC: Thay đổi Người đại diện được ủy quyền của Công ty Cổ phần truyền thông VMG tại Công ty Cổ phần Công nghệ OCG

ABC: Thay đổi Người đại diện được ủy quyền của Công ty Cổ phần truyền thông VMG tại Công ty Cổ phần Công nghệ OCG

.

Tài liệu đính kèm:
1.ABC_2023.9.29_67a7d76_CBTT_bat_thuong_thay_doi_dai_dien_von_tai_OCG_2023.pdf
2.ABC_2023.9.29_914a694_Nghi_quyet_HDQT_thay_doi_Nguoi_dai_dien_von_OCG_2023.pdf

HNX