ADG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ FSN ASIA Private Limited

ADG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ FSN ASIA Private Limited

FSN ASIA Private Limited thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Clever Group như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm