DNSE Detail Stock ADG

HOSE: CTCP Clever Group

Quảng cáo

logo

ADG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

293 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

18.01 tỷ

Doanh thu

414 tỷ

49.36%

842.44

0

0.17

-115.47%

6.56%

5.33%

19.01%

6.05%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

FSN Asia Pte Ltd

38.75%

Yello Digital Marketing Global Pte Ltd

33.86%

Nguyễn Khánh Trình

26.03%

Khác

1.36%

Tin tức & Sự kiện