APS: Nguyễn Thị Bổn - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 600,000 CP

APS: Nguyễn Thị Bổn - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 600,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Bổn
- Mã chứng khoán: APS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 600,000 CP (tỷ lệ 0.72%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đỗ Lăng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 11,872,440 CP (tỷ lệ 14.3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 600,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 600,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/06/2022.

HNX