ASA: Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT - đã bán 199,700 CP

ASA: Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT - đã bán 199,700 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Dũng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: ASA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 199,700 CP (tỷ lệ 2%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 199,700 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 199,700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/01/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/01/2022.

HNX