16:32, 27/01/2022

ASA: Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT - đã bán 199,700 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Dũng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: ASA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 199,700 CP (tỷ lệ 2%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 199,700 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 199,700 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 21/01/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 21/01/2022.

  HNX