ASM: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua vay vốn và giao dịch với bên có liên quan

Xem thêm tại hsx.vn