DNSE Detail Stock ASM

HOSE: CTCP Tập đoàn Sao Mai

Nuôi trồng và chế biến thủy sản

logo

ASM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

3,870 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

184 tỷ

Doanh thu

11,471 tỷ

20.26%

547.52

0

1.49

26,629.67%

3.05%

1.21%

11.17%

135.24%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Thanh Thuấn

19.31%

Lê Tuấn Anh

11.26%

Lê Thị Nguyệt Thu

5.33%

Võ Thị Thanh Tâm

5.2%

Khác

58.90%

Tin tức & Sự kiện