ASM: Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm lại các chức danh HĐQT và BKS