ATB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ATB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ATB của CTCP An Thịnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ 8a, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 13/11/2023

HNX