DNSE Detail Stock ATB

UPCOM: CTCP An Thịnh

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

ATB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

9.72 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-3.67 tỷ

Doanh thu

0 tỷ

0%

-264.32

0

1.35

0%

-10.24%

-3.04%

0%

79.16%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Khánh Trình

8.79%

Lô Đình Ních

4.32%

Hồ Duy Đạt

2.88%

Bùi Duy Anh

1.21%

Khác

82.80%

Tin tức & Sự kiện