B82: Dương Tạ Hải Ninh không còn là cổ đông lớn

B82: Dương Tạ Hải Ninh không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Tạ Hải Ninh- Mã chứng khoán: B82
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 303,000 CP (tỷ lệ 6.06%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 106,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 196,600 CP (tỷ lệ 3.93%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 01/07/2022.

HNX