DNSE Detail Stock B82

UPCOM: CTCP 482

Xây dựng cầu đường

logo

B82

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2.50 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.52 tỷ

Doanh thu

121 tỷ

0.65%

0

0

-0.10

-36.29%

1.03%

0.11%

21.73%

167.14%

95%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Hoàng Quyết Chiến

13.66%

Phan Thị Huệ

12.02%

Nguyễn Trọng Cẩm

6.68%

Trần Văn Long

6%

Khác

61.64%

Tin tức & Sự kiện